Seipai Bunkai & Renzoku Bunkai Online Workshop - July 14, 2024 - Register Today!

Seisan Analysis Workshop

Seisan Analysis Workshop

Regular price $55.00 Sale

The full video of Sensei Paul Enfield's Seisan Kata Online Analysis Workshop - 45 mins.
This workshop examines that kata, with a view to applying the kata in combat.